Polityka prywatności

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

Rejestrując się do serwisu i korzystając z niego wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie podanym poniżej, w dokumencie Polityka Prywatności.

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Dane osobowe przetwarzane są przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii jako administratora danych Użytkowników, w zakresie danych podanych podczas Rejestracji Konta w Serwisie warsztaty.pytam.edu.pl

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nam za pomocą maila kontaktowego biuro@edukacja-zdrowotna.pl

2. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z naszych kursów.

Założenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisie
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym do Serwisu, to znaczy imię i nazwisko lub pseudonimy, adres e-mail , nazwa użytkownika oraz ustanowione przez Ciebie hasło.

Dane, które Użytkownik podaje w procesie rejestracji, Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii wykorzystuje do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi serwisu internetowego warsztaty.pytam.edu.pl.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Usługi i funkcjonalności wymagające założenia Konta
Rodzaje usług i funkcjonalności. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług wymagających założenia Konta, czyli uczestnictwa w kursach.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w Profilu.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Nie udostępniamy nikomu Twoich danych osobowych. Wyjątek stanowić mogą:

Organy państwowe
Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

4. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta na stronie warsztaty.pytam.edu.pl dla celów realizacji kursów oraz związanych z nim funkcjonalności. Usunięcie konta powoduje nieodwracalne usunięcie twoich danych osobowych. 

5. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na biuro@edukacja-zdrowotna.pl/ Dodatkowo możesz dokonać wybranych zmian w ustawieniach Konta w zakładce Profil (Profile) / Dane Użytkownika (User Details) po zalogowaniu do warsztaty.pytam.edu.pl.

Prawo do cofnięcia zgody
Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą. Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.
Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo dostępu do danych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych,  o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych
Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. 
Podstawa prawna: art. 16 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?
Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków
Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, adekwatnymi do obowiązującego prawa zabezpieczeniami serwisu.

6. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisów, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii

Last modified: Friday, 25 May 2018, 12:14 AM